Algemene voorwaarden

Gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te (5667 KT) Geldrop.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17145714.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. EWS BV: de besloten vennootschap EWS BV, tevens handelend onder de naam meubel-plein.nl, meubel-plein.be, meubel-plein.com gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te (5667 KT) Geldrop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17145714 met BTW nummer: NL8109.75.208B.01
 2. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die aan EWS BV de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of die producten van EWS BV afneemt.
 3. Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van EWS BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door EWS BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door EWS BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop EWS BV de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met EWS BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met EWS BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door EWS BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. EWS BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de koper en EWS BV gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van EWS BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan EWS BV opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop EWS BV haar aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht EWS BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of het leveren van een gedeelte van de zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht c.q. de omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht respectievelijk levering.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van EWS BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verpakkings-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met EWS BV eerst dan tot stand nadat EWS BV een opdracht of order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden EWS BV slechts, indien deze door EWS BV schriftelijk binnen veertien (30) dagen zijn bevestigd en de koper daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 4. Elke overeenkomst wordt door EWS BV aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat EWS BV bevoegd is om de kredietwaardigheid van de koper na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht EWS BV van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de koper niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft EWS BV het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal EWS BV de koper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de koper de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
 5. EWS BV is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn (EX Works Geldrop – Incoterms 2010). Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn eventuele kosten voor transport van de te leveren zaken en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen e.d. voor rekening van de koper.
 2. Indien de levering van zaken geschiedt aan een door de koper opgegeven adres, dient de koper er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken.
 3. Indien EWS BV gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper alle benodigde gegevens aan EWS BV ter beschikking heeft gesteld.
 4. Indien EWS BV een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper EWS BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. EWS BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Bij levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering respectievelijk elke fase als een afzonderlijk transactie beschouwd en kan door EWS BV per transactie worden gefactureerd.
 6. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de koper op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan:
  1. indien sprake is van levering af groothandel of magazijn: het moment waarop met het inladen van de zaken door de koper een aanvang is genomen. Indien het inladen door EWS BV wordt uitgevoerd, gaat het risico op de koper over op het moment dat de zaken zijn ingeladen;
  2. indien sprake is van levering door EWS BV aan een door de koper opgegeven leveringsadres: het moment waarop de te leveren zaken op het leveringsadres zijn uitgeladen. Indien het uitladen door de koper of een door de koper aangewezen derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op de koper over op het moment dat met het uitladen van de zaken een aanvang wordt genomen.
  3. Indien sprake is van installatie, bewerking, revisie of reparatie van de zaken door EWS BV: het moment waarop de betreffende werkzaamheden door EWS BV zijn afgerond.
 7. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 8. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de koper, behoudt EWS BV zicht het recht voor die zaken voor rekening en risico van de koper op te (doen) slaan. Na opslag geldt een termijn van dertig (30) dagen waarbinnen de koper EWS BV in staat zal stellen de zaken alsnog te leveren. Een en ander, tenzij EWS BV uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 9. Indien de koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de koper van rechtswege in verzuim en heeft EWS BV het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. EWS BV is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de koper de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 10. EWS BV is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de koper – vooruitbetaling of zekerheid van de koper te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.
 11. EWS BV behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 6. Zichttermijn en herroepingrecht

 1. Indien de geleverde zaken niet conform de overeenkomst zijn, dient de koper de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij EWS BV. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
 2. Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (30) kalenderdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien 30) kalenderdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
 3. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
 4. De consument kan haar herroepingsrecht uitsluitend inroepen door EWS BV binnen een termijn van veertien (30) kalenderdagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen.
 5. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal EWS BV het eventueel reeds door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen terugbetalen.
 6. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen veertien (30) kalenderdagen retour te zenden aan EWS BV. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen.
 7. Op maat gemaakte producten en/of diensten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten.

Artikel 7. Prijswijzigingen

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is EWS BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. EWS BV is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee EWS BV redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan EWS BV kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
 2. Indien EWS BV van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal zij de koper hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. Indien EWS BV de prijs binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst verhoogt, is de koper gerechtigd de overeenkomst met EWS BV kosteloos te ontbinden, tenzij EWS BV aangeeft de overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de koper de overeenkomst met EWS BV in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de koper EWS BV binnen veertien (30) dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn voornemen de overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

Artikel 8. Facturatie en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geschiedt betaling van bestelde zaken door volledige vooruitbetaling in één keer.
 2. Indien, in afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden na ontvangst van een factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door EWS BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke EWS BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de koper. In dat geval is de koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Voor consumenten bedraagt deze vergoeding ten minste 5% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door EWS BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien de koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is EWS BV bevoegd de nakoming van de jegens de koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien EWS BV het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van EWS BV en de verplichtingen van de koper jegens EWS BV onmiddellijk opeisbaar.
 7. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. EWS BV is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 9. Indien met koper meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met EWS BV gesloten overeenkomst.
 10. Indien de koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op EWS BV heeft, dan ziet de koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door EWS BV geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van EWS BV tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens EWS BV uit hoofde van enige met EWS BV gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van EWS BV mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. EWS BV verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door EWS BV onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.
 3. Indien de koper (mede) uit door EWS BV geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de koper die zaak slechts voor EWS BV en houdt de koper de nieuw gevormde zaak voor EWS BV totdat de koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; EWS BV heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 4. Rechten worden in voorkomend geval aan de koper steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de koper de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 5. Het is aan de koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van EWS BV. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de koper EWS BV hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 6. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van EWS BV bevinden, behoudt EWS BV zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die EWS BV uit welke hoofde dan ook nog jegens de koper mocht hebben.
 7. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van EWS BV te (doen) houden.
 8. De koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan EWS BV op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra EWS BV zulks wenst, door koper aan EWS BV stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van EWS BV tegen de koper.
 9. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is de EWS BV gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen weghalen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is EWS BV, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is EWS BV gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de koper zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de koper een aanvraag tot wettelijke schuldsanering of schuldhulpverlening indient of wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de koper van toepassing is;
  4. de onderneming van de koper wordt geliquideerd;
  5. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de koper wordt overgenomen;
  6. de koper zijn huidige onderneming staakt;
  7. buiten toedoen van EWS BV op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de koper beslag wordt gelegd, dan wel indien de koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. De koper heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met EWS BV op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens EWS BV nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die EWS BV vóór de ontbinding aan de koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen EWS BV reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de koper aan EWS BV verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is EWS BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden te zijn. Hiertoe is EWS BV eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien EWS BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van EWS BV daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van EWS BV beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EWS BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan EWS BV kunnen worden toegerekend.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. EWS BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 3. EWS BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van EWS BV.

Artikel 12. Kwaliteit en conformiteit

 1. EWS BV ziet er op toe dat alle door haar te leveren zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
 2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door EWS BV te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 13. Gebreken en klachttermijnen

 1. De klant dient de geleverde zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoordt, zoals (maar niet beperkt tot):
  1. of de juiste zaken zijn geleverd;
  2. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen werd overeengekomen;
  3. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten van de door EWS BV geleverde zaken geconstateerd, dan dient de klant deze binnen veertien (30) dagen na aflevering schriftelijk aan EWS BV te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken of tekorten dient de klant binnen veertien (30) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zestig (60) dagen na levering van de zaken, schriftelijk te melden aan EWS BV..
 4. Reclames c.q. klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen zeven (7) dagen na ontvangstdatum van de factuur.
 5. De in dit artikel opgenomen termijnen dient de klant in acht te nemen op straffe van verval van het eventueel aan hem toekomende vorderingsrecht.
 6. Indien ingevolge de vorige leden niet tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de geleverde zaken en diensten. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan kan dit alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van EWS BV.

Artikel 14. Vrijwaring

 1. De koper vrijwaart EWS BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan EWS BV toerekenbaar is. Indien EWS BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden EWS BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de koper in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is EWS BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van EWS BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.
 2. De koper, niet zijnde een consument, vrijwaart EWS BV voor alle aanspraken aangaande garantie, eventuele gebreken of productaansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde zaken en zal zich ter zake wenden tot de desbetreffende fabrikant of toeleverancier(s) van EWS BV.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. EWS BV is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door EWS BV of in opdracht van EWS BV vervaardigde werken en de hieraan ten grondslag liggende door EWS BV of in opdracht van EWS BV vervaardigde werken. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijke anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan EWS BV voorbehouden.
 3. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door EWS BV of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van EWS BV. Zij mogen door de koper niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond.
 4. Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan de ontwerper een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de koper niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.
 5. Door het verstrekken van gegevens aan EWS BV verklaart de koper, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij EWS BV in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 6. Partijen behouden zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie EWS BV voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor EWS BV als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien EWS BV onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de koper EWS BV in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van EWS BV uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee (2) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. Indien EWS BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle tussen EWS BV en de koper gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan is de Nederlandse tekst bepalend.
 3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van EWS BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat EWS BV met de koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.